Welcome to .NET Core!

_net
გამოვიდა Microsoft-ის ცნობილი ფრეიმვორკის .Net ის კროსპლატფორმული გამოშვება  .Net Core-ის 1.0 ვერსია.

ჩამოტვირთვა შესაძლებელია მისამართიდან:
https://www.microsoft.com/net/core