როგორ დავაინსტალიროთ wine 5.0 ემულატორი CentOS 8 ლინუქსზე

CentOS 8  არის Red Hat Enterprise-ზე დაფუძნებული ოპერაციული სისტემა, რომელიც გამოიყენება როგორც სერვერად ისე დესკტოპ სისტემად. დესკტოპ სისტემად მუშოაბის დროს ალბათ უმეტესობა მივდივართ იმ პრობლემებთან რომელიც გულისხმობს Windows აპლიკაციების ლინუქსზე გაშვებას, უფრო ხშირად კი თამაშებს, რისთვისაც ლინუქსში ფართოდ გამოიყენება პროგრამა ემულატორი Wine. თვითონ CentOS 8-ს როგორც წესი მოყვება wine 4.0 ვერსია.

შესაძლებელია დავტოვოთ არსებული ვერსია და ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ გადმოწერილ ვარიანტს დაინსტალირების შემდეგ გავუშვებთ გამშვები ფაილის სრული გზის მითითებით. მაგ:

/opt/wine5/bin/wine64

ან წავშლით სისტემაში თუ გვაქვს დაინსტალირებული CentOS 8-ს wine ვარიანტს და მას შემდეგ რაც დავაინსტალებთ ახალ ვარიანტს ჩვენს მიერ დაინსტალირებული პროგრამის ბმულს მოვათავსებთ ფოლდერში რომელში განთავსების შემდეგაც სისტემა ავტომატურად მიაგნებს მას

sudo dnf remove wine
sudo ln -s /opt/wine5/bin/wine64  /usr/local/bin/wine

მოცემულ ბლოგში განხილულია wine-ს 64 ბიტიანი ვარიანტის ინსტალაცია :

sudo dnf clean all

# თუ არ გვაქვს დაინსტალრებული epel-release

sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

# თუ არ გვაქვს დაინსტალრებული rpmfusion

sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/el/rpmfusion-free-release-8.noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/el/rpmfusion-nonfree-release-8.noarch.rpm
sudo dnf config-manager --set-enabled PowerTools
sudo dnf update
sudo dnf groupinstall 'Development Tools'
sudo dnf install libX11-devel freetype-devel zlib-devel libxcb-devel libxslt-devel libgcrypt-devel libxml2-devel gnutls-devel libpng-devel libjpeg-turbo-devel libtiff-devel dbus-devel fontconfig-devel
sudo dnf install libkcapi.x86_64 libkcapi.i686 audacious-plugins-freeworld-ffaudio.x86_64 mesa-libOSMesa.i686 mesa-libOSMesa.x86_64 mesa-libOSMesa-devel.i686 mesa-libOSMesa-devel.x86_64 libvkd3d-utils.x86_64 libvkd3d.x86_64 libvkd3d-devel.x86_64 mesa-vulkan-devel.x86_64 mesa-vulkan-devel.i686 openal-soft-devel.i686 openal-soft-devel.x86_64 mpg123-devel.i686 mpg123-devel.x86_64 gsm-devel.i686 gsm-devel.x86_64 audacious-plugins-freeworld-ffaudio.x86_64 SDL2-devel.i686 SDL2-devel.x86_64 lcms2-devel.i686 lcms2-devel.x86_64 libgphoto2-devel.i686 libgphoto2-devel.x86_64 libv4l-devel.i686 libv4l-devel.x86_64 xorg-x11-drv-v4l.x86_64 libpcap-devel.i686 libpcap-devel.x86_64 mesa-libGLU.x86_64 mesa-libGL.x86_64 mesa-libGL.i686 mesa-libOSMesa.x86_64 mesa-libOSMesa.i686 mingw32-headers.noarch mingw64-headers.noarch mingw32-gcc.x86_64 mingw64-gcc.x86_64 mingw32-gcc-c++.x86_64 mingw64-gcc-c++.x86_64 opencl-headers.noarch opencl-filesystem.noarch nss-mdns spirv-tools-libs
sudo dnf localinstall http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/isdn4k-utils-3.2-99.el7.x86_64.rpm localinstall http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/isdn4k-utils-devel-3.2-99.el7.x86_64.rpm
wget https://dl.winehq.org/wine/source/5.0/wine-5.0.tar.xz
tar -Jxf wine-5.0.tar.xz
cd wine-5.0

./configure --prefix=/opt/wine5 --enable-win64
make
sudo make install

 

#აგრეთვე შეგიძლიათ იხილოთ სასარვებლო ბმულები

How To Install Wine 5.0 on CentOS/RHEL 8

Install Wine 4 on CentOS 8