ტექსტის კოდირების კონვერტორი

http://convert.soft.ge/
text-convertor-only

კონვერტორი საშუალებას გაძლევთ ტექსტის ლათინური (მაგ. AcadNusx) შრიფტში შეტანილი ტექსტი გარდაქმნათ თანამედროვე უნიკოდ UTF-8 (მაგ. Sylfaen) შრიფტად და პირიქით უნიკოდი გარდაქმნათ ლათინურ კოდირებაში. აგრეთვე შესაძლებელია ქართულ სტანდარტულ Geo Standard (მაგ. Geo_Times) შრიფტებზე გარდაქმნა ან ამ შრიფტებიდან გადმოყვანა ლათინურ ან უნიკოდ UTF-8  კოდირებაზე და ასე შემდეგ…